Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er meget brugbar i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, hvor tilstandsrapporten er med til at øge sikkerheden, ved køb og salg af fast ejendom for både køber og sælger.

Tilstandsrapporten vil indeholde oplysninger om tilstanden på den faste ejendom, hvilket er meget fordelagtig information for både køber og sælger. For sælger giver det mulighed for, at afsløre væsentlige skader på huset, der kan nå at blive forbedret, inden at huset bliver solgt. Det kan i sidste ende betyde, at sælger kan få en højere salgspris.

For køberen af fast ejendom er tilstandsrapporten særligt vigtig, da den giver indblik i ejendommens reelle værdi. Med en tilstandsrapport bliver det ganske enkelt muligt for køber, at få klarhed over hvad der købes. Det kan have afgørende betydning for, at køberen ikke køber en ejendom, for mere end hvad ejendommen er reelt set er værd.

Det er ikke mindst ved køb og salg af ejerboliger, at en tilstandsrapport finder stor anvendelse. Det skyldes at tilstandsrapporten ved køb og salg af ejerboliger, er afgørende for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Ejerskifteforsikringen kan tegnes af både sælger og køber af ejerboligen, og dækker i tilfælde af skjulte fejl og mangler på boligen, i en periode på 10 år efter salget. Adgangen til en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der også indeholder krav om at der udarbejdes en elinstallationsrapport.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom, der har til formål at beskytte køber og sælger, mod skjulte fejl og mangler ved køb og salg af ejerboliger. Det gør huseftersynsordningen ved, at der gives adgang til at tegne en ejerskifteforsikring.

De skjulte fejl og mangler henviser til de skader, fejl, mangler og andre værdiforringende forhold på boligen, der først viser sig efter at boligen er blevet solgt, og overdraget til den nye ejer.

Som følge af at beskytte mod skjulte fejl og mangler, stiller huseftersynsordningen krav til en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten har til formål at afdækker skader, fejl, mangler og andre væsentligt værdiforringende forhold. De forhold der fremgår af tilstandsrapporten, vil altså ikke kunne henføres som skjulte fejl og mangler.

Det vil således kun være de skader, fejl, mangler og andre værdiforringende forhold, der ikke fremgår af tilstandsrapporten, der kan betegnes som skjulte fejl og mangler. Derfor er tilstandsrapporten så vigtig, og samtidig en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikringen.

Af den årsag stilles der samtidig krav om, at tilstandsrapporten udføres af en ekspert, der skal være en beskikket byggesagkyndig. Dette for at sikre at så mange skjulte fejl og mangler afdækkes som muligt, så risikoen for at der viser sig skjulte fejl og mangler efter køb og salg af ejerboligen minimeres.

I tillæg til kravet om en tilstandsrapport, stiller huseftersynsordningen også krav til, at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Som navnet antyder er elinstallationsrapport en rapport over, hvordan tilstanden er på en ejendoms elinstallationer. Elinstallationsrapporten og tilstandsrapporten er de to elementer, som tilsammen udgør huseftersynsordningen.

Hvad indeholder en tilstandsrapport

En tilstandsrapport vil indeholde oplysninger og information, om væsentlige skader, fejl, mangler og andre værdiforringende forhold på en ejendom. Måden hvorpå disse oplysninger og information indføres i tilstandsrapporten, er ved at den byggesagkyndige giver ejendommen karakterer.

Karaktererne går fra forhold på ejendommen der bør undersøges nærmere, for at afklare om hvorvidt der er behov for udbedringer, til kritiske skader på ejendommen, der på kort sigt vil føre til svigt i bygningskonstruktionen. Afhængig af skadens omfang, gives karakteren sort, grå, gul eller rød.

Der er mange forhold ved ejendommen som den byggesagkyndige skal gennemgå, og hvor der særligt kigges efter følgende skader:

  • Ødelæggelser såsom brud, revner, råd og andre former for defekter, på alt lige fra gulvet, til taget og andre bygningsdele
  • Utætheder, særligt på taget, i vådrum, afløb og andre bygningsdele
  • Deformationer. ikke mindst skævvridninger i ejendommens trækonstruktioner

Bagerst i tilstandsrapporten kan der som supplement fremgå en beskrivelse af hustypen, med mulighed for at ejendommen kan få en eller flere hustyper på sig. Beskrivelsen af hustypen er vigtig, da den indeholder information om de forhold, som er særligt vigtige at være opmærksom på ved hustypen.

Som sælger vil du dertil blive pålagt et særligt ansvar for, selv at levere en række oplysninger og information om ejendommen. I tilstandsrapporten vil der fremgå et afsnit med spørgsmål, herunder om defekter i gulvvarme, radiatorer og andet, som du som sælger er forpligtet til at svare på.

På hvilke ejendomme kan man få en tilstandsrapport

I praksis kan du få lavet en tilstandsrapport på enhver type ejendom eller bygning, der kan være en stor fordel ved køb og salg af alle faste ejendomme. Vær dog opmærksom på, at huseftersynsordningen kun gælder ved køb og salg af ejerboliger.

Det vil sige at du kan få lavet en tilstandsrapport på alt lige fra enfamiliehuse, til ejerlejligheder, andelsboliger, landejendomme og sommerhuse. Ved ejerlejligheder og andelsboliger, er det dog sjældent at der udarbejdes tilstandsrapporter.

Det skyldes at der ved andelsboliger og ejerlejligheder stilles krav om, at der udarbejdes en tilstandsrapport på hele bygningen, og ikke kun i den del af ejendommen, hvorpå der er en andelsbolig eller en ejerlejlighed. Dette er i praksis meget besværligt, og ikke mindst dyrt, og en tilstandsrapport ved køb og salgs af disse typer boliger, er derfor noget der sjældent benyttes.

Er en tilstandsrapport lovpligtig

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, men er dog en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring ved køb og salg af ejerboliger. Da de fleste banker vil kræve en tilstandsrapport, før de vil yde lån til boligkøb, ses det sjældent i praksis at der ikke bliver udarbejdet en tilstandsrapport.

Som nævnt indledningsvist er en tilstandsrapport da også meget fordelagtig, hvad enten du er køber eller sælger af en fast ejendom. For sælger gælder det, at det bliver muligt at få en højere salgspris, mens at køber får mulighed for at gøre indsigelse mod købsprisen, som følge af værdiforringende fejl og mangler i tilstandsrapporten.

Det er samtidig vigtigt igen at understrege vigtigheden af, at tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig. Er tilstandsrapporten ikke udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig, vil den ikke kunne gøres gældende under huseftersynsordningen, og du kan dermed ikke bruge den til at få tegnet en ejerskifteforsikring.

Hvad koster en tilstandsrapport

Prisen på en tilstandsrapport er normalvis på mellem 4.000-12.000 kr. Der er altså en forholdsvis stor forskel på, hvor meget du ender med at betale for en tilstandsrapport. Det vil blandt andet være størrelsen og den generelle tilstand på huset, der vil have afgørende betydning for den endelige pris.

Vi gør opmærksom på at ovenstående priser er vejledende markedspriser, og at det er svært at sige noget om prisen på en tilstandsrapport, uden på forhånd at have kendskab til det hus, hvorpå der skal udføres en tilstandsrapport.

Ønsker du en mere reel og præcis pris på din egen tilstandsrapport, får du det nemmest ved at indhente et tilbud med pris af en håndværker, der på forhånd har set nærmere på opgaven. Ønsker du tilbud med pris på din tilstandsrapport, anbefaler vi at du får dine tilbud gennem 3byggetilbud.dk.

Få 3 gratis tilbud på en tilstandsrapport

På 3byggetilbud.dk får du tre gratis tilbud på en tilstandsrapport, og hvor du på samme tid undgår alt besværet ved det opsøgende arbejde. Du indsender bare en kort og præcis opgavebeskrivelse, og så vil du på kun tre dage, modtage tre helt gratis og uforpligtende tilbud på en ny tilstandsrapport.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk vil du derudover opnå flere andre gode fordele, der ikke mindst relaterer sig til de billige tilbud, som du vil få på din tilstandsrapport. De håndværkere der afgiver tilbud ved, at der er hård konkurrence om at vinde din opgave, og vil derfor ofte sænke deres priser og tilbyde andre gode fordele.

Har du først accepteret et tilbud på en tilstandsrapport gennem 3byggetilbud.dk, vil du dertil opnå en høj grad af sikkerhed for din opgave, da der medfølger en entreprisegaranti. Du vil dermed være økonomisk forsikret i tilfælde af, at din opgave leveres med fejl og mangler.

Få 3 gratis tilbud på en tilstandsrapport:

  1. Beskriv din opgave med din tilstandsrapport
  2. Indsend din opgavebeskrivelse
  3. Få 3 gratis tilbud på en ny tilstandsrapport

Få 3 gratis tilbud på 3byggetilbud.dk